תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

אמל״ק: דו נו הארם

בכל מקום בתקנון זה שבו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לשני המינים.

אתר האינטרנט של הספר שירים טיפוסיים (להלן: "האתר") הינו אתר מכירה שבאמצעותו ניתן לרכוש את הספר שירים טיפוסיים מאת תומר ליכטש בהוצאת מקום לשירה, 2019. בנוסף, מציג האתר תכנים, וביקורות הקשורים בספר ובספרים אחרים מאת המחבר. האתר הינו בבעלות ובהנהלת המחבר.

כל המבצע/ת ו/או המעוניינ/ת לבצע פעולה באתר (להלן: "משתת/פת") מצהיר/ה ומתחייב/ת בפעולתו/ה זו כי הינו/ה מודע/ת לתקנון האתר ומסכימ/ה להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר. בעל האתר שומר לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי ההשתתפות מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות על-ידי הבנקים בישראל. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את פרטיו האישיים (פרטי אשראי, כתובת אימייל, שם פרטי, שם משפחה, כתובת). הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר לא יישמרו על ידי בעלי האתר או ביוזמתם.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו.

המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע”מ (אלא אם צויין אחרת במפורש). הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי הספרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים הטבות והנחות לפי שיקול דעתה. כמו כן, רשאית הנהלת האתר בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. רישומים דיגיטליים של הנהלת האתר בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).

הנהלת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

הנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. ההוצאה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והנהלת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל: אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר, המחבר ו/או ההוצאה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית הנהלת האתר על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית הנהלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

משלוחים בישראל: חינם.

משלוחים לחו״ל יחוייבו בדמי משלוח של 15 ש״ח.

הקדשה אישית תינתן לפי בקשה בעת רכישת הספר באתר. בכל משלוח ניתן לקבל עותק חתום אחד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקדשות אישיות על הספרים ינתנו על דעת המחבר בלבד.

הנהלת האתר רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש הנ״ל בכל עת.

עורך הספר והסידרה: אלכס בן-ארי

עורכים ראשיים: גלעד מאירי, נועה שקרג׳י

רכז מערכת: אביב פטר

על הכריכה: Test Card (פרט), דפנה שרתיאל, 2010

ISBN: 978-965-92723-2-7 :מסת״ב

Danacode: 1316-2021 :דאנאקוד

שירים טיפוסיים / תומר ליכטש

2019 (cc-by-nc-sa) חלק מהזכויות שמורות

נוסח – סידרה לשירה (1)

הוצאת מקום לשירה, 2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now